ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , บุญมา ดีแสง , ธรรมนูญ แก้วอำพุท , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา
คำค้น : แบบจำลอง , การกักเก็บน้ำ , การให้น้ำของป่า
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำตัวแทนป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ป่าดิบเขา ที่จังหวัดน่าน ป่าดิบชื้น ที่จังหวัดสงขลา ป่าดิบแล้ง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าเบญจพรรณ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และลุ่มน้ำป่าเต็งรัง ที่จังหวัดสกลนคร โดยรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่าของตัวแทนป่าชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะการให้น้ำท่าของป่าต้นน้ำแต่ละชนิดและพัฒนาเป็นแบบจำลองเพื่อประเมินค่าน้ำท่ารายเดือนของพื้นที่ต้นน้ำภายใต้การปกคลุมของป่าชนิดต่าง ๆ โดยนำวิธีการของ SCS-CN Methodology มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกเหนือป่าต้นน้ำที่ทำการศึกษามีค่าเฉลี่ยน้ำฝนรายปี 1,848.54 มิลลิเมตร ส่งผลทำให้ป่าต้นน้ำให้น้ำท่าไหลในลำธารโดยเฉลี่ยร้อยละ 29.62 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด โดยป่าต้นน้ำที่มีสภาพแห้งแล้ง เช่น ป่าเต็งรังจะให้น้ำท่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 18.6 ในขณะที่ป่าต้นน้ำที่มีสภาพชุ่มชื้น เช่น ป่าดิบเขาจะให้น้ำท่าไหลในลำธารร้อยละ 39.5 การสร้างแบบจำลองโดยการหาสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าร่วมกับปัจจัยพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยใช้SCS-CN Methodology ได้แบบจำลองในการประเมินค่าปริมาณน้ำท่ารายเดือนจากปริมาณน้ำฝนรายเดือน และค่าคะแนนที่เกิดขึ้นจากการกระทำร่วมกันของปัจจัยพื้นที่ต้นน้ำ (CN) และปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นจากการตกสะสมของน้ำฝนมาก่อนหน้า (API) ซึ่งเมื่อทำการทดสอบหาประสิทธิภาพความแม่นยำของแบบจำลองกับพื้นที่ต้นน้ำป่าชนิดต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่ให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จริง โดยมี r2 มากกว่าร้อยละ 70

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , บุญมา ดีแสง , ธรรมนูญ แก้วอำพุท , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . (2553). การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , บุญมา ดีแสง , ธรรมนูญ แก้วอำพุท , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . 2553. "การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , บุญมา ดีแสง , ธรรมนูญ แก้วอำพุท , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . "การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553. Print.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , บุญมา ดีแสง , ธรรมนูญ แก้วอำพุท , สำเริง ปานอุทัย , สมชาย อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2553.