ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต
นักวิจัย : สุพจน์ เจริญสุข , บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ , เพชร พลอยเจริญ , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
คำค้น : ฝายต้นน้ำ , คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่อง บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต ได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 หมู่บ้านตัวอย่าง คือ หมู่บ้านสันโป่ง หมู่บ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน และหมู่บ้านเหล่ายาว ท้องที่ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม จำนวน 220 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล และเศรษฐกิจของชุมชน 2) ข้อมูลคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนหลังการสร้างฝายต้นน้ำ และ 3) มุมมองและความคิดเห็นต่อฝายต้นน้ำ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และเป็นคนในพื้นที่ มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับพอใช้ ส่วนมุมมองและความคิดเห็นต่อฝายต้นน้ำ ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องของฝายแม้ว และมีความต้องการในระดับที่สูง

บรรณานุกรม :
สุพจน์ เจริญสุข , บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ , เพชร พลอยเจริญ , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล . (2551). บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สุพจน์ เจริญสุข , บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ , เพชร พลอยเจริญ , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล . 2551. "บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สุพจน์ เจริญสุข , บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ , เพชร พลอยเจริญ , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล . "บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551. Print.
สุพจน์ เจริญสุข , บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ , เพชร พลอยเจริญ , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล . บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2551.