ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นักวิจัย : เพชร พลอยเจริญ
คำค้น : อุทกวิทยา , ฝายต้นน้ำ , ชุมชน , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ด้วยใช้วิธีการศึกษาแบบลุ่มน้ำเปรียบเทียบ (Pair watershed) ที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่เติน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ห้วยหมูเลาะซ้าย และห้วยหมูเลาะขวา แล้วทำแผนที่แสดงรายละเอียด (Thematic map) ของพื้นที่ภูมิกายภาพประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางปฐพีวิทยา โดยใช้ระบบสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) เป็นเครื่องมือในการแสดงภาพ เก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ (Recording rain gauge) และเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่าด้วยการสร้างเขื่อนวัด (120 V-notch Weir) ไว้ที่ปากลุ่มน้ำ (Outlet) ทั้ง 2 ลุ่ม วัดระดับน้ำด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (Recording staff gauge) เก็บข้อมูลปริมาณน้ำในลำธารในลุ่มน้ำเมื่อยังไม่ได้สร้างฝายทั้งสองลุ่มเป็นเวลา 1 ปี เพื่อตรวจสอบหาความเป็นสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ลุ่มน้ำทดลอง (Calibration period) ทั้งสอง ในปีที่ 2 สร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 125 แห่ง และแบบกึ่งถาวรจำนวน 1 แห่ง (Treatment) โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารในลุ่มน้ำย่อยที่ 1 (ห้วยหมูเลาะซ้าย) ตามหลักการของ Gully check dam control วิเคราะห์ปริมาณการไหลของน้ำในลำธารด้วยโปรแกรม Microsoft ผลการศึกษาพบว่า สภาพธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ธรรมชาติทั้งสองมีสภาพใกล้เคียงกันทั้งทางด้านปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตอบสนองการไหลของน้ำในลำธาร หลังจากการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแล้ว พบว่า ฝายต้นน้ำลำธารมีประสิทธิภาพในการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้อัตราการหลากของน้ำลดลง และทำให้การไหลของน้ำในลำธารช้ากว่า 1-2 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการไหลของน้ำในลำธารปกติ

บรรณานุกรม :
เพชร พลอยเจริญ . (2551). ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
เพชร พลอยเจริญ . 2551. "ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
เพชร พลอยเจริญ . "ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551. Print.
เพชร พลอยเจริญ . ลักษณะทางอุทกวิทยาภายหลังการสร้างฝายต้นน้ำลำธารโดยชุมชนมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2551.