ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น
นักวิจัย : ตริตาภรณ์ ไชยนรา
คำค้น : ดาวเทียม , ดาวเทียมในการรังวัด , ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล , การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล , Artificial satellites , Artificial satellites in surveying , Artificial satellites in remote sensing , Remote sensing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชัย เยี่ยงวีรชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การจำแนกประเภทข้อมูลดาวเทียมด้วยวิธีการจำแนกเชิงวัตถุ (Object based classification) จะให้ความถูกต้องดีกว่าการจำแนกด้วยวิธีเชิงจุดภาพ (Pixel based classification) โดยการจับกลุ่มจุดภาพที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) แล้วคำนวณค่าทางสถิติของแต่ละช่วงคลื่นให้กับวัตถุที่สร้างขึ้น และนำมาใช้ในการจำแนกเชิงวัตถุ การสร้างวัตถุจากจุดภาพด้วยเทคนิคการแบ่งส่วน (Segmentation) จากการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด (Scale) สี (Color) รูปร่าง (Shape) ความเรียบ (Smoothness) การเกาะกลุ่ม (Compactness) และค่าน้ำหนักช่วงคลื่น (Band Weight) จากการศึกษาผลงานที่ผ่านมาพบว่า การใช้วิธีการจำแนกเชิงวัตถุจะสร้างวัตถุด้วยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ชุดเดียวที่เหมาะสมด้วยค่าน้ำหนักช่วงคลื่นที่เท่ากัน ทำการจำแนกข้อมูลพร้อมกันหลายชนิด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ยังมีการปะปนของชนิดข้อมูลที่มีลักษณะคลุมเครือหรือใกล้เคียงกัน เนื่องจากวัตถุจะมีการสะท้อนค่าพลังงานแต่ละช่วงคลื่นไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีขนาดและรูปร่างไม่เหมือนกัน การจำแนกวัตถุหลายชนิดจึงควรกำหนดค่าน้ำหนักช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีเชิงวัตถุให้ดีขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคการแบ่งส่วนแบบเชิงลำดับชั้นและการให้ค่าน้ำหนักช่วงคลื่นที่เหมาะสม เพื่อลดการคลุมเครือหรือปะปนกันของวัตถุ โดยการวิจัยจะทำการจำแนกพืชในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) จากการวิจัยได้ใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นแบบบนลงล่าง (Top-Down) ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนและจำแนกวัตถุที่มีขนาดที่หยาบไปสู่ขนาดที่ละเอียด โดยในแต่ละชั้นจะกำหนดค่าน้ำหนักช่วงคลื่นให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ได้แก่ มันสำปะหลังเริ่มเพาะปลูก มันสำปะหลังเจริญเติบโต มันสำปะหลังเก็บเกี่ยว อ้อยเริ่มเพาะปลูก อ้อยเจริญเติบโต อ้อยเก็บเกี่ยว มะพร้าว ยูคาลิปตัส และยางพารา และจำแนกข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเป็นไปได้สูงสุด (Nearest Neighbor) ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคนิคดังกล่าวให้ค่าความถูกต้องของพืชแต่ละชนิดดีขึ้น โดยสามารถจำแนกมันมันสำปะหลังเริ่มเพาะปลูก และอ้อยเจริญเติบโต ได้ประมาณ 90 % สำปะหลังเจริญเติบโต ยางพารา มะพร้าว และมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวประมาณ 85 % อ้อยเก็บเกี่ยว อ้อยเริ่มเพาะปลูก ยูคาลิปตัส ประมาณ 80 % ด้วยค่าความถูกต้องรวมร้อยละ 90.23 และค่า KIA ร้อยละ 87.86

บรรณานุกรม :
ตริตาภรณ์ ไชยนรา . (2556). การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตริตาภรณ์ ไชยนรา . 2556. "การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตริตาภรณ์ ไชยนรา . "การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ตริตาภรณ์ ไชยนรา . การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.