ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
นักวิจัย : ปิโยรส ทองเกิด
คำค้น : กิ้งกือ , ไส้เดือนดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากผลการสำรวจตัวอย่างในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์พบกิ้งกือทั้งหมด 6 อันดับ 11 สปีชีส์ ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบจำนวนสปีชีส์กับพื้นที่ของเกาะ ในจำนวนนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น และพบเป็นสปีชีส์ใหม่อย่างน้อย 2 สปีชีส์ สำหรับไส้เดือนพบทั้งหมด 2 วงศ์ 3 สกุล 3 สปีชีส์ ในจำนวนนี้พบเป็นชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น 2 สปีชีส์ อีก 1 สปีชีส์ เป็นไส้เดือนที่มาจากต่างถิ่นซึ่งกระจายไปทั่วโลก ในปัจจุบันพบได้ทั่วไป และเป็นการบันทึกว่าพบไส้เดือนที่อาศัยอยู่บนหาดทรายครั้งแรก (Pontodrilus sp.) คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่เช่นกัน ส่วนผลการสำรวจตัวอย่งในพื้นที่หมู่เกาะแสมสารนั้นพบกิ้งกือที่เป็นชนิดเด่นจำนวน 2 สปีชีส์ คือ กิ้งกือกระบอกเขียวเล็ก และกิ้งกือกระสุน จากกิ้งกือ 5 สปีชีส์ที่พบทั้งหมด กิ้งกือทั้งสองชนิดสามารถพบได้บนแผ่นดินใหญ่บริเวณใกล้เคียงหมู่เกาะแสมสารด้วย ส่วนไส้เดือนนั้นพบ 2 สปีชีส์ ที่เป็นไส้เดือนจำเพาะถิ่น 1 สปีชีส์ และไส้เดือนต่างถิ่น 1 สปีชีส์

บรรณานุกรม :
ปิโยรส ทองเกิด . (2555). ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิโยรส ทองเกิด . 2555. "ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิโยรส ทองเกิด . "ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ปิโยรส ทองเกิด . ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.