ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ , วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช , ผุสดี ช้ามะเริง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มผู้ผลิตขนมงาบ้านโป่ง 2) เพื่อทำการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมงาของกลุ่มขนมงาบ้านโป่ง 3) เพื่อทำการวิจัยกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มขนมงาบ้านโป่ง เป็นการวิจัยที่เน้นการสร้างกระบวนการคิดให้กับทางสมาชิกกลุ่มขนมงา พร้อมทั้งได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จริง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการเสวนากลุ่ม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกกลุ่มขนมงาบ้านโป่ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 คน โดยวิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากศึกษาบริบทของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน จากนั้นมีการระดมความคิดของสมาชิกกลุ่มขนมงาบ้านโป่งเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นทำการอบรมความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงาน เมื่อจบการอบรมให้สมาชิกกลุ่มขนมงาบ้านโป่งทำการวางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติและรูปแบบสินค้าใหม่ จากนั้นนำไปทดลองขาย และทำการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มขนมงาบ้านโป่งเริ่มก่อตั้งในปี 2551 สถานประกอบการตั้งอยู่ข้างวัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพหลักคือทำการเกษตร เป้าหมายของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ด้านศักยภาพของกลุ่มขนมงาบ้านโป่งและผลิตภัณฑ์ขนมงา ทางคระผู้วิจัยพบว่า จุดแข็งที่ได้เปรียบคู่แข่งขันมากคือ ขนมงาที่มีรสชาติอร่อย มีความเป็นเอกลักษณ์ การเป็นเมืองท่องเที่ยวของอำเภอปายเป็นโอกาสที่สำคัญที่ส่งผลดีต่อกลุ่มขนมงาบ้านโป่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว สินค้าของทางกลุ่มฯจึงเหมาะที่จะจำหน่ายเป็นของฝากให้กับกลุ่มลูกค้าได้ แต่เมื่อวิเคราะห์จุดอ่อน ทางคระผู้ทำวิจัยพบว่า จุดอ่อนที่ต้องทำการแก้ไขคือ ความรู้เรื่องการทำการตลาดของกลุ่มยังมีน้อย สินค้าเมื่อเก็บเป็นเวลานานมีการแตกหักของสินค้า โดยอุปสรรคที่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของทางกลุ่มฯคือ ราคาวัตถุดิบในการผลิตขนมงา ที่มีการขึ้นราคา และผลการดำเนินการหลังจบโครงการวิจัยทางกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ขนมงาสตอเบอรี่ และ กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับทางกลุ่มฯคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในท้องถิ่น ข้อเสนอแนะ ทางกลุ่มขนมงาบ้านโป่งควรมีการทำตลาดอย่างจริงจัง ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้พัฒนาด้านกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ราคาต่ำ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต และควรมีการพัฒนารูปแบบของการทำขนมงา อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ทางกลุ่มขนมงาฯต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้ และต้องมีการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจในพื้นที่อำเภอปาย

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ , วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช , ผุสดี ช้ามะเริง . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ , วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช , ผุสดี ช้ามะเริง . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ , วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช , ผุสดี ช้ามะเริง . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2553. Print.
นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ , วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช , ผุสดี ช้ามะเริง . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดขนมงา ของกลุ่มบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2553.