ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นักวิจัย : กลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุาย์ที่มีคุณค่าเพื่อเป้นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของคน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นติดตามให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจของต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอเมือง อยู่ในระดับมาก ส่วนอำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอปางมะผ้า อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของความพึงพอใจต่อกลุ่มนักศึกษา ทุกหน่วยจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
กลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน . (2553). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
กลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน . 2553. "รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
กลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน . "รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2553. Print.
กลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน . รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อการบริหารจัดการของหน่วยจัดการศึกษาและกลุ่มนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2553.