ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : โยธิน บุญเฉลย , สมบัติ ดุลยรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มากกว่า 6 เดือน และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,546 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 367 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณ การวิเคราะห์ช่องว่าง และการวิเคราะห์เนื้อหา

บรรณานุกรม :
โยธิน บุญเฉลย , สมบัติ ดุลยรัตน์ . (2552). ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
โยธิน บุญเฉลย , สมบัติ ดุลยรัตน์ . 2552. "ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
โยธิน บุญเฉลย , สมบัติ ดุลยรัตน์ . "ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2552. Print.
โยธิน บุญเฉลย , สมบัติ ดุลยรัตน์ . ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2552.