ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : กัมพล เกลื่อนถนอม
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค , ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สมุทรสาคร , พนักงงานโรงงาน -- ที่อยู่อาศัย , Consumer behavior , Dwellings -- Thailand -- Samut Sakhon
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

จังหวัดสมุทรสาครมีการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่แหล่งงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของพนักงานการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีขอบเขตงานวิจัยคือ ประชากรผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหารภายใน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการแจกแบบสอบถามตามโรงงาน 12 โรง จำนวน 359 คน จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด เป็นคนภาคกลาง มีระยะเวลาทำงานในสถานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี โดยมีระยะเวลารวมในการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 2- 4 คน ระยะทางที่ทำงานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว อาศัยในบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ผ่อนต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรก บ้านใหม่จากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวรองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ ผลการศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ด้านที่ตั้ง ด้านทำเล ด้านโครงการที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านรูปแบบบ้าน และด้านเพื่อนบ้าน ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการสาธารณูปโภคและบริการโครงการ ด้านการออกกำลังกาย ด้านพาณิชยกรรม ด้านการศึกษาและศาสนา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการควรดำเนินการใน 2 ส่วนคือ 1. กำหนดรายได้และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร เพื่อนำไปสู่เรื่องการกำหนดทำเลที่ตั้งที่อยู่ระหว่างสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที (หรือ 10 กม.) ระดับราคาที่ตัดสินใจได้มีความสามารถผ่อนชำระ น้ำไม่ท่วม มีขนาดบ้านไม่ใหญ่มากนัก มี 150-180 ตารางเมตร 2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ควรเลือกทำเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก มีแนวโน้มความเจริญในอนาคต สภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริการหลังการขาย ฝีมือการก่อสร้างที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือสนับสนุน มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญส่วนลดเงินสด มีที่ดินเปล่าสำหรับโครงการสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกบ้านเอง เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
กัมพล เกลื่อนถนอม . (2552). ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัมพล เกลื่อนถนอม . 2552. "ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัมพล เกลื่อนถนอม . "ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กัมพล เกลื่อนถนอม . ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.