ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นักวิจัย : สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุชาติ จุลพูล , บุษรา จงรวยทรัพย์ , วิโรจน์ แก้วเรือง , อัญชลี เชื้อบุญมี , ชาติ ศรีแสง , สิทธิชัย บุญมั่น , สุกานดา คำปลิว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ภัทรกร ทัณฑรักษ์ , อรวรรณ ติตะปัญ , บุญปลูก ถาตะบุตร
คำค้น : การรับรองผลิตภัณฑ์เส้นไหมไทย
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/185.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมของผู้สาวไหมด้วยมือตามมาตรฐานมกอช.8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบคุณภาพเส้นไหมไทยพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ผ่านการฝึกอบรมและไม่ได้รับการฝึกอบรมการสาวไหมหลักสูตรการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน มกอช. 8000-2548 และ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเส้นไหมไทยพันธุ์พื้นบ้านของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐานมกอช. 8000-2548 ดำเนินการวิจัยระหว่างปี 2553-2554 โดยเก็บข้อมูลพื้นฐาน จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 420 ราย ผ่านการอบรม 210 ราย ไม่ผ่านการอบรม 210 ราย ดำเนินการ 7 ศูนย์ ได้แก่ ศมม.ขอนแก่น ศมม.มุกดาหาร ศมม.เลย ศมม.อุดรธานี ศมม.หนองคาย ศมม.สกลนคร และศมม.ร้อยเอ็ด พบว่าเกษตรกรเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จบ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.10 มัธยมศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.90 เกษตรกรทุกรายประกอบอาชีพทำนา คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2553 เกษตรกรทั้งหมด 420 ราย เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 53.33 ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 46.67 ไม่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 23.80 ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.2 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเส้นไหมเมื่อนำมาจัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับ ไหม1ชั้นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 42.38 และไม่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 29.52 และจากการปรับปรุงคุณภาพของเส้นไหม ในปี 2554 โดยใช้กลุ่มเกษตรกรรายเดิมที่เลี้ยงไหม 3 รุ่นๆ 15 ตัวอย่าง เกษตรกรศูนย์ละ 15 ราย พบว่า พบว่า ทั้ง 7 ศูนย์ สามารถผลิตเส้นไหมได้ตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 แต่อย่างไรก็ตาม ศมม.มุกดาหาร ศมม.ร้อยเอ็ด และศมม.สกลนคร ยังไม่สามารถทำมาตรฐานบางเกณฑ์ได้ เช่น การทำไพ และน้ำหนักของเส้นไหมต่อเข็ด

บรรณานุกรม :
สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุชาติ จุลพูล , บุษรา จงรวยทรัพย์ , วิโรจน์ แก้วเรือง , อัญชลี เชื้อบุญมี , ชาติ ศรีแสง , สิทธิชัย บุญมั่น , สุกานดา คำปลิว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ภัทรกร ทัณฑรักษ์ , อรวรรณ ติตะปัญ , บุญปลูก ถาตะบุตร . (2555). ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุชาติ จุลพูล , บุษรา จงรวยทรัพย์ , วิโรจน์ แก้วเรือง , อัญชลี เชื้อบุญมี , ชาติ ศรีแสง , สิทธิชัย บุญมั่น , สุกานดา คำปลิว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ภัทรกร ทัณฑรักษ์ , อรวรรณ ติตะปัญ , บุญปลูก ถาตะบุตร . 2555. "ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุชาติ จุลพูล , บุษรา จงรวยทรัพย์ , วิโรจน์ แก้วเรือง , อัญชลี เชื้อบุญมี , ชาติ ศรีแสง , สิทธิชัย บุญมั่น , สุกานดา คำปลิว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ภัทรกร ทัณฑรักษ์ , อรวรรณ ติตะปัญ , บุญปลูก ถาตะบุตร . "ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุชาติ จุลพูล , บุษรา จงรวยทรัพย์ , วิโรจน์ แก้วเรือง , อัญชลี เชื้อบุญมี , ชาติ ศรีแสง , สิทธิชัย บุญมั่น , สุกานดา คำปลิว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ภัทรกร ทัณฑรักษ์ , อรวรรณ ติตะปัญ , บุญปลูก ถาตะบุตร . ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.