ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน
นักวิจัย : สยุมพร สุภรพงษ์ , ธนพร ศิลปะชัย , วันทนา ทองเล่ม , หทัยกาญจน์ ประไพพานิช , เกศสุดา มนตรีศรี , กรรณิการ์ สนธิ , ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน , ธนกิจ ถาหมี , วาทนีย์ เอ่งฉ้วน
คำค้น : ย้อมสีธรรมชาติ
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/183.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีเส้นใยด้วยวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่าทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่ ชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทพวน ไทยวนและ 2 ชนเผ่าได้แก่ กะเหรี่ยงและเมี่ยน หรือ เย้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 กันยายน 2554 โดยการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ผู้รู้ ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ชาติพันธุ์ไทลื้อ ในเขตจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ชาติพันธุ์ไทพวนในเขตจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี ชาติพันธุ์ไทยวนในเขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และชนเผ่าเมี่ยนในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและตาก ได้ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติย้อมเส้นใยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการย้อมเส้นฝ้ายทั้งสิ้น 62ภูมิปัญญา ได้นำภูมิปัญญาการย้อมสีดังกล่าวมาประยุกต์โดยปรับปรุงวิธีการในการย้อมเส้นไหม พบว่า 29 ภูมิปัญญาจากพืชและวัสดุให้สี 37 ชนิดสามารถใช้ย้อมเส้นไหมได้สีทั้งสิ้น 7 โทนสี ได้แก่ สีแดง เหลือง เขียว น้ำตาล น้ำเงิน เทา และดำ เป็นสีที่มีความคงทนต่อแสงระดับดีมาก (ระดับ6) ถึงระดับดีพอใช้ (ระดับ 4)

บรรณานุกรม :
สยุมพร สุภรพงษ์ , ธนพร ศิลปะชัย , วันทนา ทองเล่ม , หทัยกาญจน์ ประไพพานิช , เกศสุดา มนตรีศรี , กรรณิการ์ สนธิ , ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน , ธนกิจ ถาหมี , วาทนีย์ เอ่งฉ้วน . (2555). การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สยุมพร สุภรพงษ์ , ธนพร ศิลปะชัย , วันทนา ทองเล่ม , หทัยกาญจน์ ประไพพานิช , เกศสุดา มนตรีศรี , กรรณิการ์ สนธิ , ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน , ธนกิจ ถาหมี , วาทนีย์ เอ่งฉ้วน . 2555. "การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สยุมพร สุภรพงษ์ , ธนพร ศิลปะชัย , วันทนา ทองเล่ม , หทัยกาญจน์ ประไพพานิช , เกศสุดา มนตรีศรี , กรรณิการ์ สนธิ , ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน , ธนกิจ ถาหมี , วาทนีย์ เอ่งฉ้วน . "การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
สยุมพร สุภรพงษ์ , ธนพร ศิลปะชัย , วันทนา ทองเล่ม , หทัยกาญจน์ ประไพพานิช , เกศสุดา มนตรีศรี , กรรณิการ์ สนธิ , ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน , ธนกิจ ถาหมี , วาทนีย์ เอ่งฉ้วน . การศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาติพันธุ์และชนเผ่า : กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และ เมี่ยน. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.