ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : มุจลินท์ ทาวงศ์
คำค้น : ความพึงพอใจ การบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองที่นำเด็กมาฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม สถิติใช้ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทั้ง 6 ด้าน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (?=4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับที่ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก (?=4.45) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วนอยู่ในระดับมาก (?=4.39) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก (?=4.37) และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (? =4.32) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก (? =4.29) และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก (? =4.28) ตามลำดับ ปัญหาที่พบ คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าควรจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร พบว่า ครูและผู้ดูแลเด็กควรตรวจสุขภาพทุกปีพร้อมใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ควรมีมุมการศึกษาให้แก่เด็กได้เรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า จำนวนห้องน้ำและห้องส้วมไม่พอ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ครูและผู้ดูแลเด็กควรพาเด็กไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนกับบุคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่าประชุมเครือข่ายในตำบลเดือนละ 1 ครั้ง ข้อเสนอแนะ คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอแนะว่าจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร เสนอแนะว่า ครูและผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพทุกปีโดยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เสนอแนะว่า จัดให้มีมุมการศึกษาแก่เด็กได้เรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เสนอแนะว่า เพิ่มจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เสนอแนะว่า ครูและผู้ดูแลเด็กพาเด็กไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนกับบุคลในตำบล นาโป่ง และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอแนะว่า ประชุมเครือข่ายในตำบลเดือนละ 1 ครั้ง

บรรณานุกรม :
มุจลินท์ ทาวงศ์ . (2559). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
มุจลินท์ ทาวงศ์ . 2559. "ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
มุจลินท์ ทาวงศ์ . "ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
มุจลินท์ ทาวงศ์ . ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.