ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นักวิจัย : สุรเชษฐ์ ซื่อตรง
คำค้น : การบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายที่ให้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา จำนวน 25 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาลักษณะความเรียง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามลำดับ ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูของสถานศึกษา ควรมีการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรและข้าราชการครู ควรมีการแบ่งงานและมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ควรจัดฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านระเบียบวินัยและควรดำเนินการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้าย

บรรณานุกรม :
สุรเชษฐ์ ซื่อตรง . (2559). การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
สุรเชษฐ์ ซื่อตรง . 2559. "การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
สุรเชษฐ์ ซื่อตรง . "การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
สุรเชษฐ์ ซื่อตรง . การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.