ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
นักวิจัย : นงนุช เพ็ชรชนะ
คำค้น : การบริหารจัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหาร ศึกษาระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของครูและครูฝึก และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน/ครูฝึก ผู้เรียนระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามสำรวจรายการสำหรับผู้บริหาร และแบบสอบถามประมาณค่า 5 สำหรับครู ครูฝึก และผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความเห็นว่า การบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ตามลำดับ ครูและครูฝึกมีความเห็นว่า การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ส่วนผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

บรรณานุกรม :
นงนุช เพ็ชรชนะ . (2559). การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
นงนุช เพ็ชรชนะ . 2559. "การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
นงนุช เพ็ชรชนะ . "การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
นงนุช เพ็ชรชนะ . การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.