ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : ฉัตรชัย จันทมงคล
คำค้น : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (?) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (?) โดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 3) ด้านความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับปัญหาใน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ? = 2.23 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมการใช้งานที่ทันสมัย อยู่ในระดับปานกลาง ( ? = 2.92 ) รองลงมา คือ มีความสะดวกในการเข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (? = 2.80 ) และลำดับที่ 3 คือ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับน้อย ( ? = 2.46 ) ตามลำดับ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และข้อเสนอแนะที่มีพบว่า มีปัญหาด้านการบริหารจัดการมากที่สุด ได้แก่ มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด ได้แก่ ควรมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย จันทมงคล . (2559). การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ฉัตรชัย จันทมงคล . 2559. "การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ฉัตรชัย จันทมงคล . "การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
ฉัตรชัย จันทมงคล . การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.