ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ชัญญา กฤษวัฒนานนท์
คำค้น : ผลการดำเนินงาน การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และ ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร(ที่มาจากการเลือกตั้ง) จำนวน 4 คน ผู้บริหาร(ข้าราชการประจำ) จำนวน 6 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จำนวน 26 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 6 คน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการการศึกษาพบว่า ประชากรทั้ง 6 กลุ่มมีความคิดเห็นว่าผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริบท ด้านผลลัพธ์โครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการบริหารจัดการ และประชากรทั้ง 6 กลุ่ม มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจัดตั้งสถานศึกษา ข้อเสนอแนะคือโรงเรียนอนุบาลควรพัฒนาสภาพห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ชัญญา กฤษวัฒนานนท์ . (2559). ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ชัญญา กฤษวัฒนานนท์ . 2559. "ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ชัญญา กฤษวัฒนานนท์ . "ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
ชัญญา กฤษวัฒนานนท์ . ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.