ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย
คำค้น : การมีส่วนร่วม การบริหารงานสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพื่อนำไปพัฒนา ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียนผาปังวิทยา จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตัดสินใจ/วางแผน ด้านการปฏิบัติประสานงาน ด้านการจัดสรรทรัพยากร/รับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ตามลำดับ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา ที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา ด้านการตัดสินใจ/วางแผน และด้านการปฏิบัติ/ประสานงาน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย . (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย . 2559. "การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย . "การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย . การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.