ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : จิตโสพิน ฟองคำ
คำค้น : มาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง ประชากรได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 10 คน และผู้ปกครอง จำนวน 79 คนรวมทั้งสิ้น 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครองต่อมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพกระทรวงสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอยู่ในระดับมาก (? = 4.28) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการเจริญเติบโตสุขภาพช่องปากและการจัดอาหาร (? = 4.40) รองลงมาคือด้านบุคลากร (? = 4.36) ด้านการจัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (? = 4.27) ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย (? = 4.25) และด้านการป้องกันการควบคุมโรคและด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (? = 4.23) เท่ากัน ปัญหาการดำเนินงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมไม่เต็มศักยภาพ ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณของเด็กรวมทั้งควรระวังเรื่องอารมณ์คำพูดและพฤติกรรม ด้านการเจริญเติบโตสุขภาพช่องปากและการจัดอาหาร ควรดูแลในเรื่องความสะอาดของอาหารรวมทั้งเปลี่ยนภาชนะใส่นมจากถุงเป็นนมกล่องเพื่อความสะอาดและปลอดภัยควรมีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนรวมทั้งประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียนผ่านสื่อต่างๆ

บรรณานุกรม :
จิตโสพิน ฟองคำ . (2559). การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
จิตโสพิน ฟองคำ . 2559. "การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
จิตโสพิน ฟองคำ . "การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
จิตโสพิน ฟองคำ . การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.