ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
นักวิจัย : หิรัญญา ตาคำปัญญา
คำค้น : การบริหารการจัดการศึกษา การศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์และศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ปกครองที่นำเด็กมาฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ของตำบลป่าสัก จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าระดับการบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามลำดับ ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านมีดังนี้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ควรมีการประชุมผู้ปกครองรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า การแบ่งหน้าที่การทำงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรชัดเจน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ภายในห้องแปรงฟันของเด็กต้องปรับปรุงติดตั้งช่องระบายอากาศเพิ่มเติม และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า มุมการศึกษาควรมีเปลี่ยนแปลงให้หลากหลาย

บรรณานุกรม :
หิรัญญา ตาคำปัญญา . (2559). การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
หิรัญญา ตาคำปัญญา . 2559. "การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น.
หิรัญญา ตาคำปัญญา . "การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2559. Print.
หิรัญญา ตาคำปัญญา . การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่. ลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น; 2559.