ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
นักวิจัย : เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
คำค้น : องค์กรแห่งการเรียนรู้, นวัตกรรมองค์กร, ผลการดำเนินงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=38
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร 2) อิทธิพลของนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร ใน 2 สาขาหลัก คืออุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ทั้งหมดจำนวน 235 องค์กร ด้วยการใช้สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาค่าความมีอิทธิพลของตัวแปรกับกลุ่มตัวอย่าง และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และเจ้าของกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายขององค์กร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ การจัดการความรู้ ปัจจัยในด้านนวัตกรรมองค์กรมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งในด้าน นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หากวิเคราะห์แยกอุตสาหกรรมจะพบว่าอุตสาหกรรมทั้งสองให้ความสำคัญในปัจจัยแรงจูงใจการเรียนรู้และนวัตกรรมกระบวนการที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากลักษณะการทำงานและผลตอบแทนที่ได้รับที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ จะสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ ผลการดำเนินงานขององค์กร = -0.685 + 0.647 * นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ + 0.302* การจัดการความรู้ + 0.221* นวัตกรรมกระบวนการหากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ และพัฒนาในด้านนวัตกรรมองค์กร ก็จะสามารถเพิ่มผลการดำเนินงานขององค์กรให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ โดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการความรู้เพื่อให้ใช้ปฏิบัติได้จริงให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด้วยการมุ่งสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อที่จะเป็นการยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กรนั่นเอง

บรรณานุกรม :
เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . (2557). ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . 2557. "ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . "ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557. Print.
เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . ความสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2557.