ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย
นักวิจัย : ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=41
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อความนิยมใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบตามสะดวก จำนวน 200 ราย เพื่อสำรวจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อสินค้าไทย ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวกำหนดความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค คือ อัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภค ภาพลักษณ์ตราสินค้า และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐานและความเหมาะสมของตัวแบบใช้ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยโปรแกรม เอมอส 21 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินการทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้าไทย

บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . (2557). อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . 2557. "อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . "อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557. Print.
ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . อิทธิพลของอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2557.