ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน
นักวิจัย : อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ , อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , เอนก กุณาละสิริ , สมมาต แสงประดับ , สุวิทย์ รัตนพงศ์
คำค้น : ยางพารา สถานการณ์ยาง ราคายาง การพยากรณ์ สัญญาณเตือนภัย
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.raot.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ราคายางได้รวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน (Rubber Smoked Sheet Prices : RSS3) สำหรับพยากรณ์ราคาระยะสั้นล่วงหน้า 5 วันทำการโดยใช้ข้อมูลราคารายวันตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงกรกฎาคม 2555 และใช้เทคนิคการพยากรณ์ 4 รูปแบบคือ Box and Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting และตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์โดยให้สถิติวัดความถูกต้อง 3 ค่า ได้แก่ (1) Mean Absolute Error : MAE (2) Mean Absolute Percentage Error : MAPE และ (3) Root Mean Square Error : RMSE พบว่าวิธี Hybrid Forecasting และ Combine Forecasting ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน คือ วิธี Hybrid Forecasting และ Combine Forecasting 2) การสร้างแบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายางมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองราคายางดุลยภาพ เพื่อเป็นแบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง และเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังหรือติดตามเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อราคายาง โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงธันวาคม 2555 รวม 120 ตัวอย่าง สรุปได้ว่าตัวแปรหรือปัจจัยที่ผลต่อราคายาง และเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองหรือเฝ้าระวังได้แก่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตยางใน 3 เดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงปริมาณสต็อกยางโลกในเดือนก่อนหน้า การเคลื่อนไหวของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศผู้ใช้ยางในเดือนก่อนหน้า ปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณการใช้ยางส่วนเกินในเดือนก่อนหน้า และ 3) หลังจากนั้นจึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านราคายาง การวิเคราะห์สถานการณ์ และการคาดการณ์ราคายาง โดยนำผลที่ได้จากแบบจำลองการพยากรณ์ราคายางและแบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเป็นฐานในการวิเคราะห์

บรรณานุกรม :
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ , อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , เอนก กุณาละสิริ , สมมาต แสงประดับ , สุวิทย์ รัตนพงศ์ . (2556). กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน.
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ , อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , เอนก กุณาละสิริ , สมมาต แสงประดับ , สุวิทย์ รัตนพงศ์ . 2556. "กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน".
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ , อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , เอนก กุณาละสิริ , สมมาต แสงประดับ , สุวิทย์ รัตนพงศ์ . "กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน."
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย, 2556. Print.
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ , อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , เอนก กุณาละสิริ , สมมาต แสงประดับ , สุวิทย์ รัตนพงศ์ . กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน. กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย; 2556.