ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : Crustose lichens ไลเคนที่เป็นฝุ่นผงติดแน่นกับที่อยู่อาศัย Ecology (นิเวศวิทยา) การศึกษาสิ่งมีชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และ ปฏิสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต Ecophysiology (นิเวศสรีระ) การศึกษากระบวนการดำรงชีวิตของ สิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างคาร์โบไฮเดรต การเติบโตที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก Epiphytic lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่น Foliicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้ Foliose lichens ไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆ Fruticose lichens ไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่ เกาะยึดกับที่อยู่อาศัย Fungal metabolites สารเมแทบอไลต์ที่ราสร้างขึ้นเป็นสารทุติยภูมิ บางชนิดมี ฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะหรือนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ Genetic database การรวบรวมฐานข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา และวิเคราะห์ในระดับสูงต่อไป Genetic diversity ความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต Herbarium (พิพิธภัณฑ์) เก็บรักษา และจัดแสดงตัวอย่างไลเคนแบบแห้ง Holotype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวโดยมีการคัดเลือกมาจากตัวที่มีลักษณะมาตรฐานของชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน ถือเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญที่สุด Host (พืชให้อาศัย) พรรณไม้ที่ไลเคนใช้เกาะอาศัย Inorganic ions (ไอออนอนินทรีย์) ไอออนที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในแทลลัสของไลเคนและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก เช่น K+ , Na+ , Mg+ และโลหะหนัก เช่น Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ เป็นต้น ส่วนไอออนลบได้แก่ SO42- , NO2- , NO3- และ PO43- เป็นต้น Lectotype มีสถานะเหมือน Holotype แต่เป็นตัวอย่างที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก Syntype ตัวใดตัวหนึ่ง Lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย Microclimate (ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง) บริเวณเล็กที่มีภูมิอากาศเช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น แตกต่างจากภูมิอากาศทั่วไปของสถานที่นั้น เช่น บริเวณด้านใด ด้านหนึ่ง ของลำต้นไม้หรือเรือนยอด เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการอยู่อาศัยของชุมชีพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ Mycobiont หรือ lichenized fungi ราที่ก่อให้เกิดไลเคน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2555). พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2555. "พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.