ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์
นักวิจัย : สุมาลี วงษ์วิฑิต , พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , ประจักษ์ ทรัพย์มณี , สุนทร เฉลิมสันต์
คำค้น : โลจิสติกส์ , กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกส์ , กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าบริการและการลงทุน , ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย , นโยบายสาธารณ การนำนโยบายไปปฏิบัติ การบริหารการจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี วงษ์วิฑิต , พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , ประจักษ์ ทรัพย์มณี , สุนทร เฉลิมสันต์ . (2551). กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุมาลี วงษ์วิฑิต , พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , ประจักษ์ ทรัพย์มณี , สุนทร เฉลิมสันต์ . 2551. "กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุมาลี วงษ์วิฑิต , พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , ประจักษ์ ทรัพย์มณี , สุนทร เฉลิมสันต์ . "กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2551. Print.
สุมาลี วงษ์วิฑิต , พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , ประจักษ์ ทรัพย์มณี , สุนทร เฉลิมสันต์ . กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2551.