ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน
นักวิจัย : นันทิยา รัตนจันทร์ , สุรชัย ชลดำรงค์กุล , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , นงพงา ปาเฉย
คำค้น : แมลงเกาะหิน , สโตนฟลาย , ความหลากหลายทางชีวภาพ , กลุ่มป่าแก่งกระจาน
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=167b0b73-5447-41e2-86c4-61ca15ab7323.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความหลากหลายของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แบ่งพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ โดยในปีงบประมาณ 2551-2552 เก็บข้อมูลแมลงเกาะหินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และในปีงบประมาณ 2553-2554 เก็บข้อมูลแมลงเกาะหินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เก็บข้อมูลโดยการเก็บตัวอ่อนของแมลงเกาะหินด้วยวิธี handpicking จากแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาพื้นที่ละ 4 สถานีเก็บตัวอย่าง และเก็บตัวเต็มวัยของแมลงเกาะหินจากกับดักแสงไฟ (light traps) และกับดักแบบมุ้ง (malaise traps) พื้นที่ละ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันด าเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้น เนื่องจากแหล่งน้ำในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีระยะเวลาที่เป็นช่วงแล้งยาวนาน สภาพแหล่งน้ำไม่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างตัวอ่อน ทำการเก็บตัวอย่างตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเก็บข้อมูลแมลงเกาะหินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ถึงกันยายน 2552 และเก็บข้อมูลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2554 พบตัวอ่อนแมลงเกาะหิน 15 ชนิด 6 สกุล ใน 3 วงศ์ คือ วงศ์ Nemouridae, Peltoperlidae และ Perlidae ซึ่งสามารถจ าแนกชนิด ได้สองชนิดคือ Neoperla fallax และ N. hubleyi ส่วนระยะตัวเต็มวัยพบจำนวน 2 วงศ์ คือ Nemouridae และ Perlidae ซึ่งสามารถจำแนกชนิดได้สองชนิดคือ N. fallax และ N. hubleyi โดยพบชนิดพันธุ์ตัวอ่อนแมลงเกาะหินที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมากที่สุด รองลงมาคือที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติ กุยบุรีตามลำดับ

บรรณานุกรม :
นันทิยา รัตนจันทร์ , สุรชัย ชลดำรงค์กุล , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , นงพงา ปาเฉย . (2554). ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
นันทิยา รัตนจันทร์ , สุรชัย ชลดำรงค์กุล , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , นงพงา ปาเฉย . 2554. "ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
นันทิยา รัตนจันทร์ , สุรชัย ชลดำรงค์กุล , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , นงพงา ปาเฉย . "ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554. Print.
นันทิยา รัตนจันทร์ , สุรชัย ชลดำรงค์กุล , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , นงพงา ปาเฉย . ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจาน. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2554.