ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : ประพิม ปิยางสุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยา วัฒยากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชากร 400 คนที่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุ่มน้ำโดยใช้การสำรวจความเต็มใจที่จะจ่าย (CVM: Contingent Valuation Method) เป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนและหาดโคลนมาจากการปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรม ในด้านการมีส่วนร่วมพบว่าประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดมีระดับความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่ในระดับที่สูงมาก มูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดทั้งทางตรงและทางอ้อมมีมูลค่า 34,505,229.49 บาทต่อปี มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างเต็มใจที่จะจ่ายเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดเท่ากับ 309,142,988 บาทต่อปี

บรรณานุกรม :
ประพิม ปิยางสุ . (2559). การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพิม ปิยางสุ . 2559. "การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพิม ปิยางสุ . "การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
ประพิม ปิยางสุ . การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.