ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
นักวิจัย : นฤชิต เฮงวัฒนอาภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีดา อัครจันทโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เสียงเพื่อสร้างความกลัวในหนังผีไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบสหวิธีการ โดยศึกษาการใช้เสียงในหนังผีไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 9 ฉาก จาก 7 เรื่องด้วยวิการวิเคราะห์ตัวบท ศึกษากลุ่มผู้ชื่นชอบการรับชมหนังผีไทยด้วยการสนทนากลุ่ม และศึกษาแนวคิดวิธีการออกแบบเสียงดนตรีและเสียงประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสียง วิเคราะห์ร่วมไปกับแนวคิดและทฤษฎี 4 หมวด ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ 2) แนวคิดเรื่องเสียง 3) ทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม 4) ทฤษฎีสัญญะวิทยา และ 5) แนวคิดเกี่ยวกับความกลัวทางจิตวิทยา ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้เสียงรอบทิศทางสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ชมได้มากกว่าระบบเสียงแบบทิศทางเดียวหรือสเตอริโอ 2) การใช้ระบบเสียงรอบทิศทาง สามารถเป็นตัวแทนของภาพในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง 3) การใช้ระบบเสียงรอบทิศทาง สามารถดึงให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับสถานที่ที่ฉากกำลังแสดงให้เห็นได้ 4) การใช้ความดังอย่างฉับพลันสามารถส่งผลให้เกิดอาการสะดุ้ง สะเทือน ตกใจกลัวได้ แต่จำเป็นต้องมีการเบี่ยงเบนความสนใจกับผู้ชมเพื่อลดกำแพงป้องกันความกลัวลงเสียก่อน 5) ระยะของผีในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง สัมพันธ์ไปกับความดังของเสียงที่ใช้ในเทคนิคการใช้ความดังอย่างฉับพลัน

บรรณานุกรม :
นฤชิต เฮงวัฒนอาภา . (2559). การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤชิต เฮงวัฒนอาภา . 2559. "การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤชิต เฮงวัฒนอาภา . "การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
นฤชิต เฮงวัฒนอาภา . การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.