ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค
นักวิจัย : อานุภาพ กำแหงหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค ตรวจสอบคุณภาพในด้านความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงของแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพคและ วิเคราะห์ความพร้อมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากทดสอบกับแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพคในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในเขตกรุงเทพ ที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกชีววิทยาจำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค พบว่า 1. องค์ประกอบที่ใช้เพื่อศึกษาความพร้อมของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี 3 องค์ประกอบ 1.ความรู้เนื้อหา ได้แก่ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม และประชากร 2.ความรู้การสอน ได้แก่ วิธีการสอน 3.ความรู้เทคโนโลยี ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ และนำมาพัฒนาเป็นแบบทดสอบซึ่งประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 118 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 12 ข้อ 2. คุณภาพของแบบทดสอบในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ทั้งข้อสอบปรนัย และอัตนัยผ่านเกณฑ์ค่าดัชนี IOC ที่มากกกว่า 0.5 ทั้งหมด โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้เนื้อหามีความเที่ยง 0.9 ความรู้การสอนมีความเที่ยง 0.704 และความรู้เทคโนโลยี 0.816 3. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพคโดยกลุ่มขอนิสิตนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความพร้อมมากกว่านิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มนิสิตนักศึกษาทั้งสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีผลการจัดกลุ่มคะแนนโดยการหาเกณฑ์ปกติวิสัย ซึ่งคะแนนอยู่ที่ระดับ พอใช้

บรรณานุกรม :
อานุภาพ กำแหงหาญ . (2559). การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานุภาพ กำแหงหาญ . 2559. "การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานุภาพ กำแหงหาญ . "การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
อานุภาพ กำแหงหาญ . การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.