ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
นักวิจัย : เชาวฤทธิ์ เงินไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารีย์วรรณ อ่วมตานี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52346
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของ Heidegger โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และเอกสารต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดนำมาวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีการของ van Manen ผลการศึกษาประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สามารถแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยดังนี้ 1. เหตุผลหลากหลายให้เริ่มคิดทำธุรกิจที่สนใจ ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) เหนื่อยกับวิชาชีพพยาบาล อยากหางานอิสระทำ 1.2) ดูแลญาติผู้ใหญ่ มีผู้แนะนำให้ทำสถานบริการ และ1.3) ขยายกิจการต่อเติมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ 2. เริ่มแรกใช้การพยาบาลผู้สูงอายุดำเนินการไปก่อน ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) ออกแบบภายในสถานบริการ 2.2) กำหนดการรับประเภทคนไข้ 2.3) ดูแลให้การพยาบาลแบบองค์รวม และ 2.4) มีส่วนร่วมส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อการรักษา 3. ประสบการณ์สอนให้คิดทำธุรกิจต้องใช้ความรู้หลายๆด้าน ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 3.1) เงินลงทุน มีผู้เกื้อหนุนหรือกู้ลงทุนจากธนาคาร 3.2) อัตราค่าบริการคิดพอให้ไม่ขาดทุน 3.3) ต้องเกื้อหนุนพนักงานให้เห็นความก้าวหน้า 3.4) ประชาสัมพันธ์ และการตลาดใช้หลายสื่อ และ3.5) ที่สำคัญ คือ การรักษาคุณภาพบริการ 4. ปัญหานานาประการต้องจัดการให้คลี่คลาย ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) รู้จักผ่อนคลายความเครียดจากธุรกิจ 4.2) ญาติมิตรคับข้องใจช่วยคลี่คลายทุกปัญหา 4.3) มาตรฐานสถานบริการต้องพัฒนา และ 4.4) ปัญหาพนักงานต้องจัดการให้เพียงพอ 5. ผลประกอบการให้คุณค่ามากกว่าเงินทอง ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 5.1) รู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำงานที่ตนรัก 5.2) สุขใจยิ่งนักได้ช่วยเหลือครอบครัวอื่น และ 5.3) มีรายได้ที่ยั่งยืนคุ้มค่ากว่างานเดิม จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าการเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุต้องอาศัยความรู้ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม :
เชาวฤทธิ์ เงินไธสง . (2559). ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชาวฤทธิ์ เงินไธสง . 2559. "ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชาวฤทธิ์ เงินไธสง . "ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
เชาวฤทธิ์ เงินไธสง . ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.