ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
นักวิจัย : ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนสูงจึงต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะรถไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงาน งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการทำงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน โดยใช้รถไฟฟ้าจำนวนน้อยที่สุด ทั้งนี้จะต้องสามารถให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้ตามตารางการเดินรถที่กำหนดไว้ จำนวนรถไฟฟ้าที่น้อยที่สุดสำหรับการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางและความถี่ในการให้บริการ โดยระยะทางที่มากขึ้นจะต้องใช้จำนวนรถมากขึ้น และความถี่การให้บริการที่มากขึ้นหรือเวลาห่างระหว่างขบวนที่น้อยลงจะต้องใช้จำนวนรถที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ตารางการเดินรถส่วนใหญ่จะแบ่งช่วงเวลาการให้บริการเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและชั่วโมงปกติ โดยชั่วโมงเร่งด่วนจะมีความถี่การให้บริการมากกว่าชั่วโมงปกติ ทำให้อาจจะมีรถไฟฟ้าว่างจากการให้บริการ ในช่วงเวลาปกติจึงสามารถทำงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าขบวนที่ว่างระหว่างวันได้ และยังมีเวลาว่างที่สามารถทำงานซ่อมบำรุงเพิ่มเติมได้ในช่วงกลางคืน เนื่องจากรถไฟฟ้าจะเข้าทำงานซ่อมบำรุงเมื่อถูกใช้ไปตามระยะทางที่กำหนด จึงทำการพิจารณาการจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าแบบสมดุลซึ่งคือการใช้งานรถอย่างเท่าๆ กัน และแบบไม่สมดุลซึ่งคือการใช้รถไฟฟ้าบางขบวนเพื่อให้มีระยะทางสะสมถึงกำหนดการทำงานซ่อมบำรุงก่อน พบว่าการจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าแบบไม่สมดุลจะทำให้เกิดความล่าช้าของการเข้าทำงานซ่อมบำรุงน้อยกว่า โดยรถไฟฟ้าที่เข้าทำงานซ่อมบำรุงล่าช้ากว่ากำหนดน้อยจะทำให้มีความเสี่ยงที่รถไฟฟ้าจะเสียหายและเกิดอุบัติเหตุน้อยลง นอกจากนี้การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าแบบไม่สมดุลจะช่วยกระจายความต้องการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าของแต่ละขบวน ทำให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าง่ายขึ้น

บรรณานุกรม :
ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย . (2559). การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย . 2559. "การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย . "การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย . การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.