ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า
นักวิจัย : ชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , วีณา จีระแพทย์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาการตีความของ Heidegger มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายความหมายและประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาหลังคลอดไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 12 เดือน ที่มีประสบการณ์ในการให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า ในช่วงที่ทารกมีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 6 เดือน ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบอกต่อ (snowball technique) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ข้อมูลอิ่มตัวจากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 13 ราย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของ van Manen ผลการวิจัยพบว่า มารดาผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความหมายจากประสบการณ์ชีวิตของการให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้าว่าหมายถึง ความเป็นแม่ที่ต้องต่อสู้กับลูกของตนเองและไม่สามารถให้นมแม่จากเต้าแก่ลูกได้เหมือนเป็นแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ ส่วนประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า สามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ยากลำบากและทุกข์ใจในการให้นมแม่ รู้สึกสับสน หาสาเหตุไม่ได้ กลัวลูกอดได้นมไม่พอ รู้สึกผิดติดอยู่ในใจ เฝ้าแต่โทษตัวเอง ผิดหวังและเสียใจ เหนื่อยและท้อ 2) คิดค้นหาหนทางก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมองปัญหาให้เล็ก พยายามคิดบวก ลองทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกยอมเข้าเต้า พยายามค้นคว้าหาความรู้จากสื่อออนไลน์ ปรึกษาเพื่อนที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อน สร้างเป้าหมายให้ตนเอง 3) อดทนและพยายามเพื่อให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุด และ 4) กำลังใจที่สำคัญจากรอบด้าน ประกอบด้วย กำลังใจจากสามี กำลังใจจากคนในครอบครัว และลูกเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ ผลการวิจัยให้ภาพสะท้อน ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่แก่ทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า โดยข้อความรู้จากความหมายของการให้นมแม่แก่ทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า ช่วยในการประเมินลักษณะของทารกปฏิเสธการดูดเต้า และทำให้ทราบความยากลำบากและทุกข์ใจที่มารดาต้องเผชิญ และปัจจัยที่ช่วยให้มารดาสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อการออกแบบการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมมารดาที่มีทารกปฏิเสธการดูดเต้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน

บรรณานุกรม :
ชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์ . (2559). ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์ . 2559. "ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์ . "ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
ชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์ . ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.