ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง
นักวิจัย : กุลรตี พันธุ์แฉล้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , กมลวรรณ ตังธนกานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการใช้สารสนเทศของครู 2) พัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง และ 3) ตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง โดยการศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการใช้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจำนวน 250 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินด้วยแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง คือ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมิน จำนวน 17 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูมีและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ส่วนสารสนเทศเกี่ยวกับความบกพร่องทางกายและทักษะชีวิตของนักเรียนเป็นสารสนเทศที่ครูไม่มีและไม่ได้ใช้มากที่สุด อีกทั้งครูยังมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมหลักการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายการทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม (2) การใช้สารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และ (3) การประเมินผลภายหลังเข้าร่วมโครงการ และ 3) ครูมีความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติภายหลังการเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ และครูเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
กุลรตี พันธุ์แฉล้ม . (2559). การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลรตี พันธุ์แฉล้ม . 2559. "การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลรตี พันธุ์แฉล้ม . "การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
กุลรตี พันธุ์แฉล้ม . การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.