ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : เบญจพร คำจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุ่งระวี สมะวรรธนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีความสามารถในระดับปานกลาง 2. นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีความสามารถในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร 42 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 42 คน, ครูพลศึกษา 42 คน, ครูการศึกษาพิเศษ 42 คน และผู้ปกครอง 42 คน จาก 14 โรงเรียน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (ค่าความตรง 0.67 และค่าความเที่ยง 0.98) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษาและการจัดกิจกรรมบรรดิการทางพลศึกษา งบประมาณ และเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากในทุกรายการ 2) แนวทางการจัดกิจกรรมทางพลศึกษามีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้านผู้บริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษา ด้านครูพลศึกษา ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้เฉพาะทาง และผู้ปกครองควรได้รับการจัดอบรมหรือการเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กออทิสติก

บรรณานุกรม :
เบญจพร คำจันทร์ . (2559). การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร คำจันทร์ . 2559. "การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร คำจันทร์ . "การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
เบญจพร คำจันทร์ . การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.