ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์
นักวิจัย : เมษ โลนิกขะพงศ์
คำค้น : การออกแบบระบบ , รถยนต์ -- อะไหล่ , การวางแผนการผลิต , System design , Automobiles -- Parts , Production planning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุให้กับโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งปัญหาที่โรงงานกำลังประสบอยู่ก็คือ (1) การขาดการจัดการข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิตที่ดี ซึ่งทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจการวางแผนการผลิต ทำให้การวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ และ (2) ปัญหากำหนดวันส่งมอบล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นงานแต่ละกระบวนการผลิต มีจำนวนรายการสินค้าหลายรายการที่ส่งมอบล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL และพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน โดย PHP โดยใช้หลักการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ในการวางแผนการสั่งซื้อและสั่งผลิตวัสดุ ซึ่งโครงสร้างการใช้งานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย 8 ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ส่วนประกันคุณภาพ (3) ส่วนคลังสินค้าและวัตถุดิบ (4) ส่วนจัดซื้อ (5) ส่วนบริหาร (6) ส่วนผลิต (7) ส่วนตลาดและ (8) ส่วนผู้ใช้ระบบ ผลที่ได้จากทดลองใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ทำให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาในการวางแผนการผลิตจากเดิม 330 นาที (5.5 ชั่วโมง) เหลือเวลาที่ใช้เพียง 80 นาที (1.3 ชั่วโมง) และสามารถลดจำนวนงานส่งมอบล่าช้าเทียบกับการวางแผนการผลิตเดิมเท่ากับ 92 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
เมษ โลนิกขะพงศ์ . (2550). การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมษ โลนิกขะพงศ์ . 2550. "การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมษ โลนิกขะพงศ์ . "การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เมษ โลนิกขะพงศ์ . การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.