ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ
นักวิจัย : สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
คำค้น : ภาษาไทย -- การอ่าน , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , เด็กสมาธิสั้น , Thai language -- Reading , Thai language -- Study and teaching (Elementary) , Attention-deficit-disordered children
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1. ศึกษาปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ 2. พัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลสำหรับแก้ปัญหาการอ่านที่พบ การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย 3. การดำเนินการใช้โปรแกรม 4. การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 26 คน ที่มีนักเรียนสมาธิสั้นจำนวน 1 คน เรียนร่วมเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเกษมพิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 อย่าง ดังนี้ 1. แบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงก่อนและหลังการทดลอง 2 แบบทดสอบและบันทึกการอ่านสำหรับผู้วิจัย 3. แบบสรุปปัญหาการอ่าน 4. กรอบการแก้ปัญหาการอ่านแต่ละประเภท วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองโปรแกรมรวม 8 สัปดาห์ ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัญหาการอ่านของนักเรียน เรื่อง การอ่านข้ามคำ ได้รับการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 100 2. ปัญหาการอ่านของนักเรียน เรื่อง การอ่านไม่ชัด ได้รับการแก้ไข กรณี คำควบกล้ำ ร ล และคำที่มี ซ เป็นพยัญชนะต้น สำหรับคำที่มี ร เป็นพยัญชนะต้น นักเรียนยังไม่สามารถแก้ไขได้ คิดเป็นร้อยละ 97.44 3. ปัญหาการอ่านของนักเรียน เรื่อง การอ่านตะกุกตะกัก ได้รับการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 98.08 4. ปัญหาการอ่านของนักเรียน เรื่อง การอ่านเป็นคำอื่น ได้รับการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 100 5. ปัญหาการอ่านของนักเรียน เรื่อง การอ่านเพิ่มคำ ได้รับการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 100

บรรณานุกรม :
สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ . (2550). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ . 2550. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษารายบุคคลเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสมาธิสั้นในห้องเรียนปกติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.