ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ
นักวิจัย : วุฒิดา คงเจริญ
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา -- บริการสาธารณะ , การพัฒนาการเกษตร , สื่อมวลชนกับบริการสังคม , Universities and colleges -- Public services , Mass media and social service
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ในการให้ความรู้ด้านการเกษตรและการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยในที่นี้ทำการศึกษาเฉพาะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการวิเคราะห์เอกสาร แถบบันทึกเสียงรายการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดถือหลักการตามเจตนารมณ์ดั่งเดิมของการก่อตั้งสถานี การปฏิบัติภารกิจหลักเน้นที่การดำเนินงานด้านการเผยแพร่รายการที่เกี่ยวกับความรู้และวิทยาการด้านการเกษตร รวมทั้งการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านต่างๆ นอกจากนี้ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้มีการปรับผังรายการและเพิ่มเนื้อหาสาระด้านการเกษตรจากเดิม 50% เป็น 80% รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ข่าว เพื่อรายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 40 ที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสาร ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนและสังคมในท้องถิ่น ขณะเดียวกันสถานีต้องพยายามหาวิธีการแสวงหารายได้ เพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดภายใต้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย

บรรณานุกรม :
วุฒิดา คงเจริญ . (2550). บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิดา คงเจริญ . 2550. "บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิดา คงเจริญ . "บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วุฒิดา คงเจริญ . บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.