ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู
นักวิจัย : มานัส ศักดี
คำค้น : ประกันคุณภาพ , ประกันคุณภาพการศึกษา , Quality assurance
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในการปฏิบัติงานของครู 2) ศึกษากลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจำนวน 474 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า โดยค่า IOC มีช่วงพิสัยระหว่าง .80-1.00 ค่าความเที่ยงมีช่วงพิสัยระหว่าง .922-.941 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติบรรยายด้วยโปรแกรม SPSS for windows วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงและโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรม LISREL for windows ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงาน ในระดับมากโดยจากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.775 เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่าครูใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกมาตฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.589-3.893 นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอจะสรุปได้ว่าครูที่มี เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และอยู่ในขนาดสถานศึกษาที่ต่างกัน จะมีระดับ การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครูที่แตกต่างกัน 2. โมเดลกลยุทธ์ที่ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู พบว่าโมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 6.34 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 18 และความ น่าจะเป็น (P) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 และดัชนีวัดระดับความ กลมกลืน ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองส่วนทีเหลือ (RMR) เท่ากับ .002 การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพล ทางตรงจากกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับบุคคล เป็นอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .70 และ.62 โดยสามารถอธิบาย ความแปรปรวนการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงาน ของครูได้ร้อยละ 87

บรรณานุกรม :
มานัส ศักดี . (2550). กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานัส ศักดี . 2550. "กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานัส ศักดี . "กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
มานัส ศักดี . กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.