ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
นักวิจัย : สุภาณี คงชุม
คำค้น : โรงพยาบาล -- การบริหาร , พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน , Hospitals -- Administration , Nurses -- Job satisfaction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารีย์วรรณ อ่วมตานี , พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการให้คงอยู่ในงานอย่างมีความสุข โดยใช้เทคนิค EDFR ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 23 คน โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จากความเชี่ยวชาญ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล 2 คน ผู้บริหารระดับสูงขององค์การพยาบาล 4 คน ผู้บริหารระดับต้นขององค์การพยาบาลหรือผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากรพยาบาล 5 คน พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 5 คน นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล 4 คน และนักวิชาการในองค์กรพยาบาล 3 คน ซึ่งประกอบด้วย สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย สำนักการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำมาสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อคำถามแต่ละข้อ ที่เป็นลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วส่งแบบสอบถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปลักษณะที่สำคัญเพื่อเป็นการยืนยันความคิดเห็น หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารบุคลากรพยาบาล ประกอบด้วย 5 ด้านย่อย ได้แก่ 1.1 การสรรหาและการคัดเลือก 1.2 การจัดอัตรากำลัง 1.3 การพัฒนาบุคลากร 1.4 การบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์การพยาบาล/โรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ 2.1 อาคารและสถานที่ 2.2 โครงสร้างองค์การพยาบาล 2.3 วัฒนธรรมองค์การ 2.4 ความเป็นเลิศขององค์การ 3. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ 4. ด้านการปฏิบัติงานและให้บริการเชิงวิชาชีพ 5. ด้านการบริหารงานขององค์การพยาบาล 6. ด้านการสื่อสารในองค์การพยาบาล

บรรณานุกรม :
สุภาณี คงชุม . (2550). การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาณี คงชุม . 2550. "การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาณี คงชุม . "การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุภาณี คงชุม . การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.