ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
นักวิจัย : ชวณี ลี้ตระกูล
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา , การละเมิดลิขสิทธิ์ , Public relations , Intellectual property , Copyright infringement
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์แผนประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการ และศึกษาประสิทธิผลของการรณรงค์โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อ การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า การรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของทั้ง 3 หน่วยงาน ต้องการเน้นการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลเสียจากการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กลยุทธ์ที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนี้คือ กลยุทธ์การใช้สื่อหลายประเภท กลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจ กลยุทธ์ในการใช้สื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร กลยุทธ์การใช้สัญลักษณ์และการสร้างคำขวัญ ในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลของการรณรงค์ ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน คือ 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 3. การรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์

บรรณานุกรม :
ชวณี ลี้ตระกูล . (2549). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวณี ลี้ตระกูล . 2549. "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวณี ลี้ตระกูล . "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ชวณี ลี้ตระกูล . กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.