ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
นักวิจัย : ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล
คำค้น : บริษัทที่ปรึกษา , บริษัทโฆษณา , บริษัท -- การประชาสัมพันธ์ , องค์กรธุรกิจ -- การประชาสัมพันธ์ , Consulting firms , Corporations -- Public relations , Advertising agencies , Business enterprises -- Public relations
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และปัจจัยการเลือกใช้บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจที่เคยใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์หรือใช้บริหารอยู่ในปัจจุบัน 4 ประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงิน รวมจำนวน 12 องค์การ และนำข้อสรุปจากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และได้แบบสอบถามกลับคืน 136 ชุด ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า องค์การธุรกิจให้ความสำคัญกับปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์จำนวน 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านข้อมูลและชื่อเสียง ปัจจัยด้านทีมงานปัจจัยด้านผลงานและประสบการณ์ ปัจจัยด้านลูกค้า และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ส่วนผลการสำรวจด้วยแบบสอบถามสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจให้ความสำคัญปัจจัยระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ปัจจัยด้านผลงานและประสบการณ์ และปัจจัยด้านทีมงาน ในด้านลักษณะการใช้บริการสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจใช้บริการลักษณะเป็นโครงการเฉพาะมากที่สุด และมีงานที่ใช้บริการมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดงานแถลงข่าว การวางแผนประชาสัมพันธ์ และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล . (2549). ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล . 2549. "ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล . "ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล . ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.