ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : ปรวิทย์ หิมาตวิน
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สมุทรสาคร , คอนกรีตเสริมเหล็ก -- ไทย -- สมุทรสาคร , Housing -- Thailand -- Samut Sakhon , Reinforced concrete -- Thailand -- Samut Sakhon
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย เลาหชัย , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยหัวข้อการเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้นประเภททาวน์เฮาส์มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุน, เวลา, ค่าใช้จ่าย และความเหมาะสมของวัสดุในการเก็บรอยต่อของทั้ง 2 ระบบ รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของทั้ง 2 บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เป็นสาเหตุหลักในการกำหนดแนวการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (ซึ่งส่งผลต่อจำนวนของรอยต่อ) และการตัดสินใจเลือกใช้ระบบหรือวิธีการในการเก็บรอยต่อ เพื่อให้ทราบความแตกต่างในแต่ละด้านและข้อดีข้อด้อยของทั้ง 2 ระบบรวมทั้งเกณฑ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบรอยต่อที่เหมาะสมกับอาคารในลักษณะเดียวกันกับที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ผลของการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเก็บรอยต่อระบบเปียกมีความเหมาะสมกว่าวัสดุที่ใช้ในการเก็บรอยต่อระบบแห้ง, การทำงานในการเก็บรอยต่อระบบเปียกมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าระบบแห้ง ซึ่งส่งผลให้ระบบเปียกใช้เวลาในการทำงานโดยรวมน้อยกว่าระบบแห้ง (ระบบเปียกใช้ 24 คนวัน ระบบแห้งใช้ 35 คนวัน), ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเก็บรอยต่อระบบเปียกน้อยกว่าระบบแห้ง (ระบบเปียก 70.82 บาทต่อเมตร ระบบแห้ง 88.26 บาทต่อเมตร), ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการผลิต, การติดตั้ง ฯลฯ จะส่งผลกระทบกับรอยต่อระบบเปียกน้อยกว่าระบบแห้ง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารอยต่อระบบเปียกมีความเหมาะสมกับอาคารลักษณะที่ใช้เป็นกรศึกษามากกว่าระบบแห้ง แต่สาเหตุที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างหนึ่งในสองบริษัทใข้การเก็บรอยต่อด้วยระบบแห้ง เพราะบริษัทดังกล่าวได้ใช้วิธีการนี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการทำงานก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ดังนั้นการเก็บรอยต่อด้วยระบบแห้ง จึงเป็นระบบที่บริษัทดังกล่าวมีความคุ้นเคยและมีความพร้อมในหลายๆ คน อีกทั้งความแตกต่างทางด้านต้นทุนของรอยต่อทั้ง 2 ระบบมีค่าน้อยกว่า 0.5% ของค่าโครงการสร้างทั้งหมด (ไม่รวมงานเสาเข็มและงานโครงหลังคา) ซึ่งถือว่าสัดส่วนความแตกต่างดังกล่าวนั้นน้อยมากจนเรียกได้ว่ามีค่าทางด้านต้นทุนในการตัดสินใจที่ต่ำเกินกว่าที่บริษัทดังกล่าวจะเปลี่ยนรูปแบบจากการเก็บรอยต่อด้วยระบบแห้งแบบที่ตนเองคุ้นเคยไปเป็นระบบเปียกแบบที่ตนเองไม่คุ้นเคย เกณฑ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบรอยต่อที่เหมาะสมกับอาคารจึงสามารถที่จะอธิบายได้ดังนี้ในกรณีเจ้าของโครงการที่จะตัดสินใจเลือกระบบรอยต่อสำหรับอาคารควรจะพิจารณาการเก็บรอยต่อด้วยระบบเปียกทั้งนี้ควรพิจารณาร่วมกับความชำนาญและความพร้อมของบริษัทนั้น ๆ ประกอบด้วยในกรณีของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำการก่อสร้างควรจะเลือกใช้ระบบที่ตนเองคุ้นเคยและมีความพร้อม เพราะความแตกต่างทางด้านต้นทุนของทั้ง2 ระบบมีค่าน้อยมากจนไม่เป็นนัยสำคัญที่จะนำมาพิจารณาเป็นประเด็นหลักเนื่องจากการเปลี่ยนไปทำระบบที่ตนเองไม่คุ้นเคยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นหลายด้านและอาจจะไม่เป็นการประหยัดอย่างที่ควรจะเป็น

บรรณานุกรม :
ปรวิทย์ หิมาตวิน . (2549). การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรวิทย์ หิมาตวิน . 2549. "การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรวิทย์ หิมาตวิน . "การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปรวิทย์ หิมาตวิน . การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.