ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
นักวิจัย : ฆโนทัย บุญฟัก
คำค้น : เต่าทะเล , การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , ปาริชาต สถาปิตานนท์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะภาคีเครือข่าย รูปแบบความร่วมมือของภาคีเครือข่าย กระบวนการสื่อสารภายในภาคีเครือข่าย และกระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์เต่าทะเลระหว่างภาคีเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ กับสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 26 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะภาคีเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 12 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบความร่วมมือด้านข้อมูล ได้แก่ ให้ข้อมูลทางวิชาการ รูปแบบความร่วมมือด้านขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ นำนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ นำสื่อมวลชนไปทำข่าวที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และรูปแบบความร่วมมือด้านระบบสนับสนุน ได้แก่ ให้พื้นที่จัดงานนิทรรศการเต่าทะเล สนับสนุนเทคโนโลยี สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เผยแพร่ข้อมูลเต่าทะเล ช่วยอนุบาลเต่าทะเล สนับสนุนงบประมาณและการจัดหาสปอนเซอร์ และสนับสนุนสัตวแพทย์ 2. กระบวนการสื่อสารภายในภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยประเด็นการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ การสื่อสารเชิงรุก ได้แก่ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงรับ ได้แก่ ประเด็นด้านการทำกิจกรรมร่วมกัน ประเด็นด้านงบประมาณและการหารายได้ และการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป ได้แก่ ประเด็นด้านความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับเต่าทะเล โดยใช้วิธีการสื่อสารสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เป้าหมายทางการสื่อสาร คือ ให้สาธารณชนหันมาร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเลให้มากที่สุด 2) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร คือ เพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึก เพื่อโน้มน้าวใจให้ร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเล และเพื่อขยายแนวร่วมในสังคม 3) กลุ่มผู้ทำการสื่อสาร ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และภาคีเครือข่าย 4) กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และโรงเรียน กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว 5) ประเด็นในการสื่อสาร ได้แก่ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ประเด็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและช่วยกันดูแลเต่าทะเล ประเด็นการบอกแนวทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และประเด็นการเผยแพร่กิจกรรมโครงการและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม 6) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจ และสื่อใหม่ 7) กลยุทธ์ด้านสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ประกอบด้วย การนำเสนอข้อเท็จจริง การใช้หลักเหตุและผล การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ความเป็นเอกลักษณ์ การชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอกแนวทางในการอนุรักษ์ และการบอกประโยชน์ที่จะได้รับ กลยุทธ์ด้านสารของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย การนำเสนอข้อเท็จจริง การใช้หลักเหตุและผล การชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอกประโยชน์ที่จะได้รับ การมีส่วนร่วม การนำเสนอสารจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม การผูกโยงกับหลักศาสนา การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ การนำเสนอสารที่เน้นข้อความสะดุดหู ความเป็นเอกลักษณ์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การบอกแนวทางในการอนุรักษ์ และการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ และ 8) กลยุทธ์ด้านสื่อที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ นำมาใช้ประกอบด้วย การทำตนให้เป็นตัวอย่าง การนำเสนอทุกครั้งที่มีโอกาส การใช้กิจกรรมสร้างกระแสสนับสนุน และการเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ด้านสื่อที่ภาคีเครือข่ายนำมาใช้ ประกอบด้วย การใช้สื่อทุกช่องทาง การสัมผัสจากประสบการณ์จริง และการนำเสนออย่างต่อเนื่อง

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

บรรณานุกรม :
ฆโนทัย บุญฟัก . (2550). เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฆโนทัย บุญฟัก . 2550. "เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฆโนทัย บุญฟัก . "เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ฆโนทัย บุญฟัก . เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.