ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง
นักวิจัย : กมลชนก ศรุติไพศาล
คำค้น : วงจรรวม , งานเชื่อมไฟฟ้า , การบริหารความเสี่ยง , Integrated circuits , Electric welding , Risk management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้าโดยใช้ลวดทองแดง โดยการประยุกต์มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AS/NZS 4360) มาใช้ในการดำเนินงานและยังได้นำเทคนิคการวิเคราะห์แขนงข้อบกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA) มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการเชื่อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือตัวไอซี การดำเนินงานวิจัยเริ่มจากการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้า จากนั้นจึงได้ทำการสำรวจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมวัตถุดิบ, การตั้งเครื่องจักร และการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการระบุความเสี่ยงเบื้องต้น จากนั้นได้มีการระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระบุความเสี่ยงเบื้องต้นโดยสามารถสรุปผลจากการประชุมพบความเสี่ยงเบื้องต้นได้ทั้งหมด 10 ข้อ หลังจากนั้นจึงดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 4360 ดังนี้ : การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและทบทวนความเสี่ยง จากงานวิจัยสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้าทั้ง 10 ความเสี่ยงและเมื่อนำไปใช้งานพบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงได้และลดเปอร์เซ็นต์การเกิดผลิตภัณฑ์เสียภายในกระบวนการผลิตโดยรวม 26.98%

บรรณานุกรม :
กมลชนก ศรุติไพศาล . (2554). การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลชนก ศรุติไพศาล . 2554. "การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลชนก ศรุติไพศาล . "การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กมลชนก ศรุติไพศาล . การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.