ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นักวิจัย : ศาลินา บุญเกื้อ
คำค้น : ภาวะผู้นำ , การบริหารการศึกษา , Leadership , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพปัจจัยและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (3) นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีกาวิจัยเป็นแบบผสมผสานโดยการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ด้วยเทคนิค PNI[subscript modified] ส่วนการวิจัย เชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษาผู้บริหารงานวิชาการที่ดี และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ ผลการวิจัยที่สำคัญ พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกงาน โดยเรียงตามลำดับดังนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ ([mean] = 4.17) รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล การประกันคุณภาพ และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ([mean] = 4.13) และการบริหารจัดการหลักสูตร ([mean] = 4.11) ตามลำดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกงาน โดยเรียงตามลำดับดังนี้ การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ([mean] = 4.65) รองลงมา คือ การบริหารจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพ ([mean] = 4.64) และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสนเทศทางการศึกษาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ ([mean] = 4.63) ตามลำดับ 2) ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้นำ (อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในตำแหน่งผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน) การพัฒนาตนเองของผู้นำ (ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เข้ารับการอบรมสม่ำเสมอและเป็นวิทยากรแกนนำ) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นำ (มนุษย์สัมพันธ์ ใจกว้างรับฟังความคิดเห็น มีความยุติธรรม) ทัศนคติต่อผู้นำ (ศรัทธา เคารพนับถือ เชื่อถือ ชื่นชม ยกย่อง ถือเป็นตัวอย่าง) บทบาทหรือพฤติกรรมที่แสดงต่อผู้นำ (ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม) การรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำ (มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ยุติธรรม) การให้ความร่วมมือกับผู้นำ (เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมระดมทุนและทรัพยากร) 3) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 กลยุทธ์หลัก คือ (1) กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร (2) กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล (3) กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำในการประกันคุณภาพ (4) กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำในการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษา และ (5) กลยุทธ์เสริมสร้างภาวะผู้นำในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ

บรรณานุกรม :
ศาลินา บุญเกื้อ . (2554). การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศาลินา บุญเกื้อ . 2554. "การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศาลินา บุญเกื้อ . "การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ศาลินา บุญเกื้อ . การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.