ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
นักวิจัย : จิตติมา เจียมอนุสรณ์
คำค้น : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , ปุ๋ยชีวภาพ , Mathematical Model , Biofertilizers , Logistic Function
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ศิริพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้ศึกษาธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ รูปแบบการเจริญของจุลินทรีย์ โครงสร้างและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ได้นำมาพิจารณาเป็นตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถทำนายปริมาณธาตุอาหาร N P K ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ในน้ำปุ๋ยชีวภาพที่ระยะเวลาต่างๆ หลังการหมักได้ และทำการทดลองพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารที่เกิดขึ้นจากการหมักซึ่งมีส่วนผสมคือ ใบจามจุรีแห้ง 1 กิโลกรัม, จุลินทรีย์พด. 2 20 กรัม, น้ำ 50 ลิตร และกากน้ำตาลที่ปริมาณแตกต่างกัน คือ 0.5, 1 และ 2 กิโลกรัม ที่ทำการหมักในระบบปิด โดยทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกากน้ำตาลที่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในระบบ สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกากน้ำตาลกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในแบบจำลอง และนำแบบจำลองที่ได้ไปใช้ในการทำนายปริมาณธาตุอาหาร N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพ โดยมีข้อจำกัดในการนำไปใช้คือสามารถใช้ประมาณค่าปริมาณ N P K ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 21 วันหลังจากการหมัก สำหรับการหมักที่มีส่วนผสมชนิดเดียวกับที่ใช้ในการทดลอง และมีปริมาณกากน้ำตาลอยู่ในช่วง 0.5 – 2 กิโลกรัม

บรรณานุกรม :
จิตติมา เจียมอนุสรณ์ . (2554). แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา เจียมอนุสรณ์ . 2554. "แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา เจียมอนุสรณ์ . "แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
จิตติมา เจียมอนุสรณ์ . แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.