ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ปริวัตร ปาโส
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- ร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว , Heritage tourism -- Thailand -- Roiet , Roiet -- Description and travel
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัฎฐมา นิลนพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 กลุ่มได้แก่ ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 200คน นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน 10 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วนำข้อมูลมาแยกตามประเด็นเป็นรายข้อตามข้อคำถามแล้วนำเสนอในรูปความเรียง นำผลการวิจัยมาร่างเป็นแนวทางฯเพื่อนำเสนอผู้เชี่ยวชาญให้วิพากษ์และเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนเสนอเป็นแนวทางดังนี้ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 1) ควรนำประเพณีฮีต 12 รวมถึงกิจกรรมดนตรีและการเต้นรำพื้นเมือง มาส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 2) ควรพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก หลากหลาย และเชื่อมโยงกัน โดยจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว 3) ควรกำหนด มาตรฐานการจัดการ และกำหนดพื้นที่บริการให้ชัดเจน 4) มีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกำหนดการและราคาที่เหมาะสม 5) ควรให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ สะท้อนสภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น จัดโฮมสเตย์ ที่ชุมชนบริหารจัดการ 6) ด้านบริการเสริม ควรเพิ่มสถานพยาบาล ธนาคาร สถานีบริการน้ำมัน ในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ 7) วางนโยบายด้านการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อปลูกฝัง ค่านิยม จิตสำนึก และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด 8) การจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อรวบรวมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9) แผนการพัฒนา ควรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการกำหนดแผนในระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณ 10) รัฐควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เจ้าของชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นความต้องการ ความเป็นไปได้ และสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
ปริวัตร ปาโส . (2554). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริวัตร ปาโส . 2554. "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริวัตร ปาโส . "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ปริวัตร ปาโส . แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.