ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์
นักวิจัย : กฤษดา ตรีเกษมมาศ
คำค้น : ธนาคารพาณิชย์ , ธนาคารพาณิชย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , Banks and banking , Banks and banking -- Law and legislation -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดา ธนิตกุล , คณพล จันทน์หอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราที่มีอยู่ในระบบอย่างมหาศาล นอกจากนี้แล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังมีสินทรัพย์ เจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นจำนวนมากซึ่งหากธนาคารพาณิชย์เกิดความล้มเหลวและมี หนี้สินล้นพ้นตัวความล้มเหลวดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของ ประเทศได้ การบัญญัติกฎหมายล้มละลายสำหรับธนาคารพาณิชย์ขึ้นใช้เป็นพิเศษเพื่อจัดการกรณีธนาคารพาณิชย์ ล้มเหลวจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยรักษาไว้ซึ่งความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการเงินและ ระบบธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายของไทย ไม่พบว่ามีการบัญญัติกฎหมาย ล้มละลายสำหรับธนาคารพาณิชย์ขึ้นบังคับใช้เป็นพิเศษ โดยหากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยล้มเหลวและมีหนี้ สินล้นพ้นตัว จะต้องดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระ ราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ และให้มีการดำเนินคดีล้มละลายต่อธนาคารพาณิชย์ภาย ใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวโน้มในการพัฒนากฎหมายล้ม ละลายของไทยในการจัดการกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีหนี้สินล้นพ้นตัวและต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย รวมถึง ความเหมาะสม ความเกี่ยวพันของขอบอำนาจหน้าที่ของศาลล้มละลาย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดย ทำการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย และวิธีการดำเนินการ กรณีธนาคารพาณิชย์ล้มเหลวและมีหนี้ สินล้นพ้นตัวในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาผู้เขียนพบว่ามาตรการทางกฎหมายของไทยในการจัดการกรณีธนาคารพาณิชย์ล้มเหลว และมีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นมาตรการมีประสิทธิภาพและเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันในบาง มาตรการก็ยังคงมีช่องว่างและล้าหลังซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการจัดการกรณีธนาคารพาณิชย์ล้มเหลวและมีหนี้สิน ล้นพ้นตัวได้ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอถึงแนวคิดที่จะปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมความมั่นคงและความเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อระบบการเงินและระบบการธนาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกรณีธนาคารพาณิชย์ล้ม เหลวในประเทศไทยในอนาคต

บรรณานุกรม :
กฤษดา ตรีเกษมมาศ . (2554). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา ตรีเกษมมาศ . 2554. "มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา ตรีเกษมมาศ . "มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กฤษดา ตรีเกษมมาศ . มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.