ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้
นักวิจัย : คมกริช ประกอบธรรม
คำค้น : นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , พลังงานน้ำ , Technological innovations , Electric generators , Water-power
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คณิต วัฒนวิเชียร , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำเหลือทิ้งซึ่งยังไม่ถูกนำมาใช้ที่มีอยู่โดยรอบอาคารหรือสถานที่ต่างๆ โดยงานวิจัยแบ่งการศึกษาและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1.การวิจัยทดลอง ทำการศึกษาออกแบบสร้างโมเดลและทดลองผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำ ผลการทดลองที่ได้พบว่า แรงดันน้ำและอัตราการไหลที่สูงขึ้นส่งผลให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มากขึ้นตามไปด้วย และจากการทดลองใช้ปั๊มน้ำขนาด 0.75 กิโลวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20 วัตต์ ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประยุกต์พัฒนานวัตกรรมผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปั๊มน้ำเป็นแหล่งพลังงานน้ำ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทำการสำรวจความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 4 วิธี ได้แก่ 1.ข้อมูลทุติยภูมิ 2.การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานกังหันน้ำ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกังหันน้ำ และผู้ประกอบการระบบเติมอากาศ 3.การประชุมกลุ่มกับภูมิสถาปนิก และ 4.การสังเกตจากบริบทจริง ข้อมูลทั้งหมดนำมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดนวัตกรรม ได้ 8 แนวคิด และผลการคัดสรรแนวคิดพบว่าแนวคิดที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อได้แก่แนวคิด ในการนำพลังงานน้ำเหลือทิ้งจากระบบเติมอากาศมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสำหรับลูกค้าร้านกาแฟภายใต้แนวคิดการตลาดสีเขียว การทดสอบแนวคิดกับผู้ใช้บริการร้านกาแฟโดยการสัมภาษณ์พบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครื่องชาร์จ สำหรับในมุมมองของผู้จัดการร้านกาแฟการตัดสินใจลงทุนสร้างบริการให้ลูกค้าพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน และต้องใช้เงินลงทุนไม่สูงจึงจะสนใจลงทุน และสำหรับแนวคิดต้นแบบนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ จากข้อมูลที่ได้กำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ได้ว่า สามารถใช้ร่วมกับระบบเติมอากาศที่มีอยู่โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเดิมด้อยลง และต้องติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย และผลิตได้ไฟฟ้าตามต้องการ 3.การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ ผลการศึกษาความคุ้มค่าในมุมมองของลูกค้าพบว่า ลูกค้าลงทุนอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 24,000 บาทลูกค้าสามารถคุ้มทุนได้ภายใน 1 ปี สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและผลตอบแทนของโครงการกรณีลงทุนเป็นผู้ประกอบการ พบว่ามีความเป็นไปได้ โดยเงินลงทุนเริ่มต้น 530,900 บาท กรณีฐานจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 3 ปี IRR=30% และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมพลังงานทดแทนพบว่า ราคาที่ถูกลงของอุปกรณ์คือปัจจัยที่ทำให้เกิดยอมรับนวัตกรรมมากขึ้น ผลจากการวิจัยตามที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่าการสร้างนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้โดยการนำพลังงานน้ำเหลือทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับร้านกาแฟภายใต้แนวคิดการตลาดสีเขียวมีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค ตลาดและธุรกิจ

บรรณานุกรม :
คมกริช ประกอบธรรม . (2555). นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมกริช ประกอบธรรม . 2555. "นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมกริช ประกอบธรรม . "นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
คมกริช ประกอบธรรม . นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.