ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มิสรา อภัยภักดิ์
คำค้น : คู่สมรส -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การสมรส -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สามีและภรรยา -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ความสัมพันธ์ในครอบครัว -- ไทย -- กรุงเทพฯ , Spouses -- Thailand -- Bangkok , Marriage -- Thailand -- Bangkok , Husband and wife -- Thailand -- Bangkok , Domestic relations -- Thailand -- Bangkok
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาในการสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นคู่สมรสชายหญิง สัญชาติไทย ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรสจำนวน 330 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีระยะเวลาสมรสไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับคัดเลือกมาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพ อายุเมื่อแรกสมรส สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระยะเวลาการคบหาก่อนสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับกันและกัน การสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นเพื่อนคู่ชีวิต ลักษณะโครงสร้างครอบครัว อิทธิพลของสังคมรอบตัว และการสนับสนุนจากบุคคลนัยสำคัญ โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การยอมรับกันและกัน ความเป็นเพื่อนคู่ชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์-มั่นคงทางอารมณ์ อิทธิพลสังคมรอบตัว และการสนับสนุนจากบุคคลนัยสำคัญ (p<0.05) โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถทำนายความมั่นคงในชีวิตสมรสได้ 55.3%

บรรณานุกรม :
มิสรา อภัยภักดิ์ . (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิสรา อภัยภักดิ์ . 2549. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิสรา อภัยภักดิ์ . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
มิสรา อภัยภักดิ์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.