ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
นักวิจัย : กัญธณา บุณยรัตพันธุ์
คำค้น : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา , นมไอโอดีน , ไอโอดีน , Royal Chitralada Projects , Iodized milk , Iodine
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภา คงเป็นสุข , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต และวางแผนการบริหารจัดการโซ่อุปทานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีน สำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบโซ่อุปทาน พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนมีปริมาณสารไอโอดีนอยู่ในช่วง 58.9 ถึง114.3 ไมโครกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (13 กรัม) โดยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้งมีคุณสมบัติที่สะดวกต่อการบริโภค พกพา และจัดส่งไปในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งจากผลทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 360 คน ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ และสระแก้ว โดยพิจารณาเฉพาะลักษณะภายนอก พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นที่ยอมรับซึ่งมีคะแนนความชอบรวมเฉลี่ย 7.26 ± 0.8 (ชอบปานกลาง) สำหรับแนวทางการบริหารจัดการระบบโซ่อุปทาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแหล่งวัตถุดิบและสภาวะ ทุพโภชนาการ พบว่า ควรจัดตั้งสถานที่ผลิตนมอัดเม็ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความยากจนที่สุด และขาดแคลนอาหารมากที่สุดให้มีรายได้จากการเลี้ยงโคนม และมีนมเม็ดเสริมสารไอโอดีนบริโภค เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขาดสารไอโอดีนและภาวะทุพโภชนาการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ . (2554). การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ . 2554. "การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ . "การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ . การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.